Skip to main content

Master of Business Administration in Healthcare

Nowocześnie Skutecznie Prestiżowo Praktycznie

Aplikuj Teraz

Wstęp

Program, który proponujemy to unikalne połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w kształceniu podyplomowym trzech najlepszych uczelni akademickich, wysoko ocenianych przez krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się oceną szkół wyższych.

Jak efektywne zarządzać zasobami w ochronie zdrowia?

Sektor ochrony zdrowia należy do strategicznych obszarów państwa, determinując jego rozwój społeczno-gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków i zasobów w ochronie zdrowia, umożliwiające zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli jest sprawą najwyższej wagi i przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów w wielu krajach, bez względu na stopień ich zamożności. Presja epidemiologiczna, demograficzna i ekonomiczna na systemy opieki zdrowotnej narasta. Wszystkie bez wyjątku państwa świata stają obecnie przed wyzwaniem, jakim jest równoważenie krajowych systemów i budowanie ich odporności na kryzysy. Doświadczenie pandemii COVID-19 spotęgowało problem deficytu zasobów, w szczególności ludzkich i organizacyjnych oraz zwiększyło zapotrzebowanie na skuteczną i dostępną dla każdego opiekę zdrowotną, która pozwoli zniwelować dług zdrowotny wygenerowany przez pandemię. Jednocześnie rosnące koszty opieki zdrowotnej zmuszają państwa, w tym Polskę do wprowadzania reform zorientowanych na wzrost skuteczności i efektywności oraz ograniczenie nierówności w zdrowiu.

Wobec powyższego pojawiają się zasadnicze dylematy zarządcze dotyczące tego, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby zwiększyć dostępność usług zdrowotnych przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości i bezpieczeństwa? Jak efektywnie zarządzać ograniczonymi środkami finansowymi oraz zasobami ludzkimi, aby w konsekwencji sprawnie zaspokajać rosnące potrzeby zdrowotne, wykorzystując do tego wiedzę i kompetencje kadr medycznych w połączeniu z potencjałem nowoczesnych technologii oraz AI stosowanych w medycynie?
Odpowiedzi na te pytania poszukują zarówno decydenci systemu ochrony zdrowia, politycy i naukowcy, jak i lekarze oraz menedżerowie ochrony zdrowia w szczególności odpowiedzialni za satysfakcję pacjentów i tworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Uczelnia Łazarskiego oraz Śląski Uniwersytet Medyczny Katowicach od wielu lat kształcą kadry medyczne oraz managerów ochrony zdrowia, gwarantując poziom analogiczny do najlepszych europejskich i amerykańskich ośrodków akademickich na najwyższym poziomie naukowym. Dostrzegając wyjątkowość wyzwań jakie stoją przed polskim systemem ochrony zdrowia, instytucjami administracji centralnej i samorządowej oraz kadrami medycznymi na skutek niekorzystnych trendów demograficznych i przemian społeczno-gospodarczych jakie wywołała pandemia podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego, unikalnego w swojej strukturze programu MBA w Ochronie Zdrowia.

Partnerstwo Uczelni jest wyrazem gotowości do twórczego łączenia naszych unikatowych kompetencji i doświadczeń na rzecz rozwoju Liderów zdolnych do budowy zrównoważonego i odpornego na kryzysy sektora ochrony zdrowia w Polsce. Program, który proponujemy to unikalne połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w kształceniu profesjonalnych kadr sektora ochrony zdrowia trzech uczelni, wyróżniających się na polskim rynku szkolnictwa wyższego, wysoko ocenianych przez krajowe i międzynarodowe instytucje oraz docenianych przez pracodawców sektora. Synergia medycyny, zarządzania, finansów i prawa daje ponadprzeciętną wartość wyrażoną skutecznością zarządczą i odpowiedzialnością za sukces swoich organizacji oraz satysfakcję jej klientów i pracowników, którą uosabiać będą absolwenci tego programu.

Modułowy charakter proponowanego programu pozwala słuchaczom elastycznie do swoich zainteresowań i ścieżki kariery kształtować zakres studiów. Ofertę edukacyjną kierujemy do odważnych w działaniu i ambitnych lekarzy, managerów i liderów ochrony zdrowia zdolnych do podejmowania nietuzinkowych decyzji, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty wdrażające śmiałe wizje.
Studia MBA w Ochronie Zdrowia certyfikowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Uczelnię Łazarskiego i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to potwierdzenie najwyższych kompetencji oraz odpowiedzialnego, wizjonerskiego przywództwa.

Rada Programowa
MBA w Ochronie Zdrowia

Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski

Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz, nauczyciel akademicki, kierownik Centrum Symulacji Medycznej GUMed. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podjął szereg działań zmierzających do ułatwienia zarządzania procesem dydaktycznym oraz zwiększenia transparentności jego wykonania.
W obszarze aktywności naukowej prowadzi badania nad układem krążenia, a w obszarze dydaktycznym popularyzuje nowe formy dydaktyczne i organizacyjne z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jako internista prowadzi ośrodek wsparcia dla chorych przewlekle, w szczególności zajmuje go problematyka neurodegeneracji.
Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami
i analizami w sektorze ochrony zdrowia.
Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Zarządu IFIC Polska, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.
Od 2011 r. jest Dyrektorem studiów podyplomowych „MBA
w Ochronie Zdrowia” oraz kierownikiem programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej oraz pracowników instytucji publicznych
z sektora opieki zdrowotnej. Inicjatorka i liderka Sektorowej Radą ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej.
Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym.
Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia. Integratorka ludzi
i idei. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare).
W latach 2016-2019, w pięciu kolejnych edycjach „Listy Stu” tworzonej przez Puls Medycyny dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.
Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Krystian Wita

 • lekarz kardiolog
 • Śląski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Górnośląskim
 • Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach
 • Lekarz Kierujący Oddziałem Intensywnego Nadzoru
 • Kardiologicznego GCM
 • wykładowca akademicki
Absolwent Śląskiego Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim ŚAM w Katowicach otrzymał dnia 01.05.1996 r., natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego n. med. w zakresie kardiologii uzyskał na podstawie przedstawionego dorobku naukowego oraz rozprawy w dniu 12 czerwca 2008 r. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 24.04.2012 r. W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Po odbyciu stażu podyplomowego w latach 1986-88 w Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach, pracę zawodową rozpoczął w I Klinice Kardiologii (obecnie I Oddział Kardiologii) w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, gdzie od 2001 do 2017 roku pracował na stanowisku Zastępcy Ordynatora I Kliniki Kardiologii.
Od 2010 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie swojej pracy zawodowej i naukowej wielokrotnie brał udział w zagranicznych szkoleniach m.in. Utrecht 1998, Triest 1998, Monachium 2000, Barcelona 2001, Nicea 2002, Ateny 2004, Praga 2005, Florencja 2006, Lyon 2009, Miami 2009.
W 2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach, które piastuje do dnia dzisiejszego.
Do najważniejszych zadań Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa należy między innymi:
 • kierowanie działalnością GCM w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w GCM z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzór nad ustalaniem standardów pracy personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych GCM, a także ustalanie zasad i warunków współdziałania komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania GCM pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym,
 • zapewnienie warunków niezbędnych dla realizacji w GCM zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności prawidłowej realizacji przez GCM Umowy w sprawie udostępnienia Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach oddziałów szpitalnych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; nadzór merytoryczny nad ich realizacją,
 •  nadzór nad spełnianiem przez GCM wymagań wobec świadczeniodawców określonych przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, w zakresie: ogólnych warunków udzielania świadczeń, organizacji udzielania świadczeń, zapewnienia realizacji badań oraz personelu medycznego, udział w negocjacjach i renegocjacjach umów na świadczenia zdrowotne; bieżące monitorowanie realizacji zawartych umów,
Główne kierunki zainteresowań naukowych to echokardiografia, szczególnie echokardiografia obciążeniowa oraz perfuzyjna echokardiografia kontrastowa. Ponadto ocena ryzyka nagłej śmierci sercowej, genetyczne uwarunkowania choroby niedokrwiennej serca, pozawałowa przebudowa lewej komory. W ostatnim okresie obszarem zainteresowań stały się nowe techniki echokardiograficznego obrazowania – echokardiografia trójwymiarowa, niedoplerowski pomiar podłużnego i okrężnego odkształcenia lewej komory i lewego przedsionka.
W 2004 roku otrzymał grant naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na realizację projektu badawczego „Znaczenie rokownicze perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej w porównaniu z innymi nieinwazyjnymi wskaźnikami określającymi zagrożenie zgonem sercowym (frakcja wyrzutowa lewej komory, arytmie komorowe, zmienność rytmu serca, późne potencjały, zmienność załamka T) u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyka wieńcową).” Wyniki tych badań były podstawą przygotowania rozprawy habilitacyjnej. Uczestniczył w realizacji następujących projektów badawczych finansowanych przez KBN/MNiSW: 3 PO5C 041 22 (2002-2004, wykonawca), NN-6-223/04 (2004-2006, wykonawca), NN-6-305/06 (2006-2008, wykonawca).
Był głównym wykonawcą i koordynatorem wieloośrodkowego polskiego projektu badawczego VIACRT, którego celem jest ocena wpływu żywotności miokardium na skuteczność terapii resynchronizującej. Jest inicjatorem polskiego wieloośrodkowego projektu badawczego. Wdrożył a następnie rozpropagował jako jeden z pierwszych w Polsce technikę echokardiografii obciążeniowei oraz perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej z zastosowaniem środków kontrastowej drugiej generacji. Dorobek naukowy W. to 88 publikacji. Łączny współczynnik oddziaływania (IF) tego dorobku wynosi 71,2 a punktacja wg KBN/MNiSW 984 Indeks cytowań mojego dorobku naukowego wg Science Citation Index wynosi 412. Liczba cytowań 226, liczba prac cytowanych 44, Indeks Hirscha 8. Promotor 7 prac doktorskich, recenzent 5 rozpraw doktorskich i 4 prac habilitacyjnych. Od 1995 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kadencje:2004-2007, 2007-2009, 2009-2011 skarbnik Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa kardiologicznego. Uczestnik licznych konferencji i paneli dyskusyjnych dotyczących organizacji opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie kardiologii (Forum Rynku Zdrowia, Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress, Europejski Kongres Gospodarczy i inne)
W 2016 roku został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę. W 2017 roku decyzją Jego magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany na wykładowcę studiów podyplomowych menadżerskich MBA dla Sektora Medycznego.

95

kadry stanowią praktycy zarządzania w sektorze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy,
z doświadczeniem badawczym w sektorze zdrowia

Program

Modułowy charakter studiów umożliwia wybór uczelni, na której będzie realizowany program.

Cele studiów

 • interdyscyplinarne studia integrujące wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, finansów, psychologii oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu kompetencji menedżerskich kluczowych w sektorze ochrony zdrowia
 • program realizowany przez trzy uznane ośrodki akademickie Gdański Uniwersytet Medyczny, Uczelnię Łazarskiego oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, oferujący unikalne połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w kształceniu podyplomowym kadr sektora ochrony zdrowia
 • program w 100% koncentruje się na specyfice sektora ochrony zdrowia
 • modułowy charakter studiów umożliwia wybór jednej z trzech uczelni, w której będzie realizowany moduł podstawowy i dyplomowy oraz elastyczne komponowanie portfela modułów specjalistycznych z oferty uczelni partnerskich, w zależności od swoich zainteresowań i ścieżki kariery – możliwość stworzenia własnej autorskiej ścieżki studiów
 • cechą wyróżniającą programu jest kadra wykładowców, wśród której ponad 95% stanowią praktycy prawa i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy,
  z doświadczeniem badawczym i szkoleniowym w sektorze zdrowia
 • zajęcia realizowane w ramach studiów kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia

Program gwarantuje

 • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami leczniczymi działającymi w systemie ochrony zdrowia, z uwzględnieniem wpływu otoczenia regulacyjnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego
 • przygotowanie do nowoczesnego zarządzania podmiotami leczniczymi działającymi, zarówno w systemie lecznictwa otwartego, jak również szpitalnego na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji
 • wykształcenie profesjonalnych kompetencji menedżerskich przydatnych także w realizacji zadań zawodowych w instytucjach administracji publicznej, szczebla centralnego i samorządowego
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w tak skomplikowanym obszarze jakim jest sektor medyczny
 • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia
 • rozwój kompetencji w zakresie inicjowania i tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych w sektorze medycznym

Moduł
podstawowy

140 godz.

Realizowany na wybranej uczelni partnerskiej

Szczegóły modułu

 1. Wprowadzenie do MBA
 2. Współczesne modele organizacji ochrony zdrowia
 3. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 4. Ekonomika zdrowia
 5. Zarządzanie finansami w placówce medycznej
 6. Zarządzanie zmianą
 7. Decision Making. Critical Evidence Appraisal
 8. Zarządzanie marketingowe i PR
  w ochronie zdrowia
 9. Lean Management w ochronie zdrowia
 10. Zarządzanie kapitałem ludzkim
  w podmiotach leczniczych
 11. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 12. Compliance w ochronie zdrowia
 13. Liedership
 14. Psychologia w zarządzaniu
Więcej informacji otrzymasz od koordynatorów

Moduły
specjalistyczne

64 godz. – każdy moduł

Do wyboru 4/6 z możliwością realizacji na innej niż macierzysta uczelnia

1. Zarządzanie innowacjami

Badania kliniczne, ocena technologii medycznych i wdrażanie innowacji medycznych. Realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
 1. Organizacja badań klinicznych w Polsce
  i na świecie: zasady GCP
 2. Clinical Research Organization: cele
  i zasady działania
 3. Tworzenie i zarządzanie szpitalnymi centrami badań klinicznych
 4. Rodzaje badań klinicznych wraz
  z przykładami
 5. Zasady oceny i rejestracji technologii medycznych: regulacje polskie, UE i USA
 6. Instytucje odpowiedzialne za rejestrację w Polsce i świecie
 7. Jak wdrożyć nowe technologie w szpitalu: wartości dla chorych i dla szpitala
 8. Wdrażanie nowych technologii
  w systemie ochrony zdrowia: zarządzanie centralne innowacją
 9. Hospital based HTA: szpitalna ocena innowacyjnych technologii
 10. Przykłady skutecznego wdrożenia technologii medycznych
 11. Zaliczenie modułu

2. Startupy medyczne i przedsiębiorczość w biznesie medycznym

Realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 1. Biznes i medycyna: rynki medyczne
  w kraju i na świecie

  • 1.1 Polski rynek medyczny
  • 1.2 Globalne rynki medyczne
 2. Źródła innowacji: medycyna translacyjna
  i najważniejsze kierunki rozwoju medycyny w najbliższych latach

  • 2.1. Wykład wprowadzający do medycyny translacyjnej
  • 2.2. Rozwój innowacji w przemyśle farmaceutycznym
  • 2.3. Rozwój innowacji w przemyśle wyrobów medycznych
  • 2.4. Tworzenie innowacji w zakresie nowych usług medycznych
  • 2.5. IT w medycynie
 3. Start-up medyczny: jak założyć i rozwinąć firmę medyczną
  • 3.1. Tworzenie i zabezpieczenie wartości intelektualnych (IP) oraz metody wyceny IP
  • 3.2. Poszukiwanie finansowania na tworzenie start-up’u:
    • – Etapy rozwoju biznesu medycznego
    • – Układanie business planu.
    •  – Zajęcia praktyczne: Jak stworzyć teaser dla inwestorów?
  • 3.3. Praktyczne rady ekspertów
    • – rodzaje inwestycji i typy inwestora
    • – jak pozyskać inwestora: czego oczekuje inwestor?
    • – jak wprowadzić firmę na giełdę?
 4. Przypadki sukcesu w biznesie medycznym (Case studies)
 5. Zaliczenie modułu

3. Skuteczne przywództwo

Realizowany przez Uczelnię Łazarskiego
 1. Samoświadomość Lidera
 2. Zarządzanie zespołem
 3. Performance management w placówce medycznej
 4. Warsztat negocjacji i mediacji
 5. Zarządzanie konfliktem
 6. Budowa efektywnych systemów wynagradzania
 7. Ekspert ma głos – czyli sztuka wystąpień
  i prezentacji
 8. Wizerunek LIDERA i personal branding
 9. Liderzy zmian w ochronie zdrowia
 10. Zaliczenie modułu

4. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych

Realizowany przez Uczelnię Łazarskiego
 1. Modele finansowania usług zdrowotnych
 2. Budżetowanie i controlling
 3. Rachunek kosztów
 4. Strategiczna karta wyników
 5. Zarządzanie ryzykiem
 6. Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 7. Restrukturyzacja podmiotu leczniczego
 8. Finansowanie inwestycji
 9. Kontrole w zakresie zarządzania
  i gospodarki finansowej w jednostkach ochrony zdrowia
 10. Zarządzanie efektywnością podmiotu leczniczego – praktyki liderów
 11. Zaliczenie modułu

5. Prawo medyczne

Realizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny
 1. Wprowadzenie
 2. Prawne ramy prowadzenia działalności leczniczej
 3. Przygotowanie dokumentacji medycznej do procesu odszkodowawczego
 4. Transplantologia – regulacje prawne i przypadki
 5. Rzecznik Praw Pacjenta
 6. Działalność komercyjna w szpitalu publicznym
 7. Tematy kontrowersyjne:
  Świadoma zgoda pacjenta oraz stosowanie przymusu bezpośredniego, terapia daremna, konflikt lekarz-pacjent, zastąpienie oświadczenia woli pacjenta lub opiekuna prawnego
 8. Prawo pracy
 9. Budowanie systemów płacowych
 10. Związki zawodowe – partner czy przeciwnik
 11. Wizyta Studyjna:
  Przeprowadzenie przesłuchania świadka w procesie odszkodowawczym – symulacja
  Przeprowadzenie procedury sporu zbiorowego – symulacja
 12. Zaliczenie modułu

6. Jakość, certyfikacja, akredytacja

Realizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny
 1. Jakość i certyfikacja
  • 1.1. Podejście procesowe w opiece medycznej
  • 1.2. Miary jakości kliniczne
  • 1.3. Analiza niezgodności i zdarzeń niepożądanych
  • 1.4. Działania korekcyjne i korygujące
  • 1.5. Projekty poprawy jakości – pomost pomiędzy certyfikacją a akredytacją
  • 1.6. Cele jakości
 2. Akredytacja
  • 2.1. Koncepcja akredytacji, rys historyczny
  • 2.2. Przebieg oceny akredytacyjnej CMJ
  • 2.3. Omówienie standardów akredytacyjnych
  • 2.4. Narzędzia autooceny akredytacyjnej
  • 2.5. Akredytacje szczegółowe
 3. Akredytacja JCI
  • Wizyta Studyjna
  • 3.1. Strategia – ocena makroekonomiczna i SWOT
  • 3.2. Analiza zgonów
  • 3.3. Analiza zastosowania przymusu bezpośredniego
  • 3.4. Analiza niezgodności i zdarzeń niepożądanych
  • 3.5. Wizualizacja klinicznych miar jakości
  • 3.6. QMM – metodyka i przykłady
  • 3.7. Wizytacja testowa na oddziale
 4. Zaliczenie modułu
Więcej informacji otrzymasz od koordynatorów

Moduł
dyplomowy

64 godz.

Realizowany na wybranej uczelni partnerskiej

Szczegóły modułu

 1. Wprowadzenie do metodyki pracy dyplomowej
 2. Seminarium dyplomowe
 3. Sesje inspiracyjne i wizyty studyjne
Więcej informacji otrzymasz od koordynatorów

Dla kogo

Program skierowany jest dla ambitnych menedżerów ochrony zdrowia, kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników lub osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Do kogo kierowane są studia?

Program skierowany jest dla ambitnych menedżerów ochrony zdrowia, kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników lub osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.
W szczególności oferta studiów adresowana jest do:

 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, managerów ochrony zdrowia
 • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne
  np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych
 • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, AOTMIT itp.
 • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi)
 • konsultantów krajowych i wojewódzkich
 • pracowników firm sektora farmaceutycznego

Kadra

O jakości programu stanowi jego kadra dydaktyczna.

Specjaliści i praktycy

Wykładowcami programu MBA są specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania jakością i statystką w biznesie, wybitni eksperci w prowadzeniu szkoleń, ściśle związani ze światem biznesu, a także nauczyciele akademiccy międzynarodowych uczelni w zakresie zarządzania i biznesu, uczelni medycznej oraz dyrektorzy jednostek sektora ochrony zdrowia. Wykładowcy wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów.

Wykładowcy MBA w Ochronie Zdrowia
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wykładowca GUMed

Jakub Kraszewski

Czytaj więcej ...

Dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – absolwent wyższych studiów prawniczych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także studia MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych Agencji Rozwoju Pomorza. Ma za sobą liczne kursy i szkolenia z zakresu HR, finansów i zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Pracował jako wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz jako dyrektor personalny w Stoczni Gdynia S.A. Z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym związany jest od 2009 r., początkowo jako zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych, w listopadzie 2016 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego. Za osiągnięcia zawodowe w 2019 roku nagrodzony tytułem Menedżera Roku 2019 w Ochronie Zdrowia w konkursie organizowanym przez wydawnictwo medyczne Termedia.
Wykładowca GUMed

Tomasz Stefaniak

Czytaj więcej...

Dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, specjalista chirurgii ogólnej.

Wizytator i edukator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Łączy zainteresowania zarządcze z perspektywą klinicysty, a także psychologa i gedanisty. Popularyzator podejścia procesowego w medycynie oraz Lean Management. Zwolennik motywacyjnych rozwiązań w kontekście wynagradzania personelu oraz optymalizacji zasobowej. Doświadczenia z ośrodków zagranicznych wdraża w ocenie wyników leczenia, szczególnie akcentując perspektywę wielodyscyplinarnej współpracy w organizacyjnych strukturach poziomych – dedykowanych podejściu narządowemu. Zwolennik zarządzenia konsensualnego w zarządzaniu personelem wysoce kompetentnym. Współtwórca poszerzonej metodyki analitycznej BQMM (ang. Business, Quality, Mortality and Morbidity), która z powodzeniem wdrożona została w klinikach UCK w Gdańsku oraz inżynierii kreowania procedur na skrzyżowaniach procesowych – tzw. procedur równoważących się interesariuszy (ang. Procedures of Equilibrating Stakeholders). W ramach pracy dydaktycznej prowadzi też wykłady w zakresie psychologii klinicznej i psychoonkologii. Z zamiłowania koniarz i miłośnik kultury japońskiej.
Wykładowca GUMed

Piotr Ciborski

Czytaj więcej...

Zastępca dyrektora naczelnego ds. personalnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Ekspert prawa pracy z 29 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo-szkoleniową w zakresie „twardego HR”. Wieloletni inspektor pracy (1992-1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999-2007), a także członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000-2007). Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy. Doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.
Jest autorem i współautorem 45 książek i poradników z prawa pracy, np. Czas pracy po zmianie przepisów (Gdańsk, ODDK 2015), Czas pracy kierowców (Gdańsk , ODDK 2012); Czas pracy pracowników samorządowych (Gdańsk, ODDK, 2009); Kodeks pracy – Komentarz dla menedżera HR (Gdańsk, ODDK 2015); Czas pracy w ochronie zdrowia (Warszawa, WIP, 2016). Autor licznych artykułów prasowych w czasopismach Sposób na płace, Poradnik instytucji kultury oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck.
Wykładowca na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oddział w Sopocie, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.
Wykładowca GUMed

Andrzej Kotecki

Czytaj więcej...

Kierownik Działu Controllingu i Analiz Strategicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, ostatnio ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Pełniąc funkcję kierownika Działu opracował i wdrożył system rozliczeń usług wewnętrznych, system kalkulowania i raportowania wyników finansowych jednostek organizacyjnych, system wynagradzania lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych. Ponadto opracował i wdrożył metodologie wyceny świadczeń medycznych. W obszarze controllingu stawia na podejście systemowe i procesowe. W swojej pracy akcentuje istotne znaczenie wielowymiarowych analiz finansowych i analiz strategicznych w zarządzaniu szpitalem.
Wykładowca GUMed

Sylwia Barsow

Czytaj więcej...

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista psychologii klinicznej,w trakcie certyfikacji psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Superwizor PTPO. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej GUMed, studiów podyplomowych z zakresu coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Od 20 lat związana z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Wykładowca akademicki.
Na co dzień oprócz pracy klinicznej zarządza i koordynuje pracą Samodzielnego Zespołu Psychologów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, wdraża program poprawy komunikacji w zespołach medycznych, program przeciwdziałania wypaleniu się zawodowemu, doskonaleniu umiejętności osobistych pracowników Szpitala i Uczelni. Prowadzi szkolenia z zakresu budowania relacji w zespołach, prawidłowej komunikacji z pacjentem. Współautorka licznych projektów poprawiających funkcjonowanie i jakość życia pacjentów. Prowadzi audycje radiowe.
Wykładowca GUMed

Dorota Kuzimska

Czytaj więcej...

Zastępca dyrektora naczelnego UCK ds. sprzedaży i rozliczeń usług medycznych. Z wykształcenia magister, absolwent wyższych studiów z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła także studia Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W zakres jej wieloletniego doświadczenia zawodowego wchodzą instytucje placówek ochrony zdrowia, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Specjalizuje się w kontraktowaniu i rozliczaniu usług medycznych. Od 2017 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora naczelnego ds. sprzedaży i rozliczeń usług medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w wielospecjalistycznym szpitalu klinicznym przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, największym na Pomorzu i jednym z największych szpitali w Polsce.
Wykładowca GUMed

Dariusz Szplit

Czytaj więcej...

Kierownik Zespołu Oceny i Wdrożeń Technologii Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zajmuje się oceną i wdrażaniem nowych technologii wspierających działalność medyczną i procesy organizacji obsługi pacjenta. Rozwija metody analizy danych służących kontroli bieżącej działalności Szpitala oraz wsparciu decyzji zarządczych. Identyfikuje problemy organizacyjne, poszukuje optymalnych rozwiązań oraz prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie poprawy organizacji pracy i stosowania nowych technologii.
Jest współzałożycielem Fundacji Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie w Warszawie, a od 2013 r. prezesem Zarządu. Członek zespołów projektowych: Gospostrateg: Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, EOG Grants – Obywatele dla demokracji: Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów, POIG: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego tworzenie planów zabiegowych.
Od ponad 20 lat pracuje jako menadżęr internetowych projektów informatycznych i wdrożeniowych m.in dla: TVN (n.pl), Multikino, Agora (szef rozwoju gazeta.pl), Gazeta Wyborcza (Dział Gospodarczy), Point-S, Vattenfall, NIFC, Unilever (Knorr) i innych, tworząc innowacyjne rozwiązania wpływające na kształt polskiego rynku internetowego.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie: technologii informacyjnych i informatycznych, HTML, CSS, CMS, CRM, obieg dokumentów, BI, obróbka danych, implementacja AI, multimedia i publikacje internetowe, reklama i sprzedaż online, aplikacje mobilne, analityka internetowa i marketingowa.
Jest absolwentem Wydziału Fizyki, Astrometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent i słuchacz studiów i kursów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Medycznymi, Controlling w Przedsiębiorstwie (UG), Executive MBA (GFKM), CF-77 (Cray Research Ltd.), SCO Unix i innych.

Wykładowcy MBA w Ochronie Zdrowia
na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia UŁa

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Czytaj więcej...

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami
i analizami w sektorze ochrony zdrowia.
Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Zarządu IFIC Polska, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.
Od 2011 r. jest Dyrektorem studiów podyplomowych „MBA
w Ochronie Zdrowia” oraz kierownikiem programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej oraz pracowników instytucji publicznych
z sektora opieki zdrowotnej. Inicjatorka i liderka Sektorowej Radą ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej.
Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym.
Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia. Integratorka ludzi
i idei. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare).
W latach 2016-2019, w pięciu kolejnych edycjach „Listy Stu” tworzonej przez Puls Medycyny dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.
Wykładowca UŁa

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Czytaj więcej...

Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych. Absolwentka KUL i SGH. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Konsultantka w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego. Autorka bestsellerów wydawniczych takich jak: Patologie i dysfunkcje w organizacji, Organizacja inteligentna generacyjnie, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludźmi, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups.
Wykładowca UŁa

dr hab. Iwona Kowalska-Bobko

Czytaj więcej...

Dr habilitowany nauk o zdrowiu, Prof. UJ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku obroniła doktorat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka publikacji międzynarodowych, np. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, oraz krajowych monografii i podręczników, takich jak: Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu (2017), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia dla osób starszych (2017). Redaktor książki Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, globalnej – europejskiej – krajowej (2013).
Wykładowca UŁa

dr Anna Anders-Szymańska

Czytaj więcej...

Ekspert z zakresu zarządzania kosztami i controllingu, wykładowca Obecnie współtworzy start-up medyczny z zakresu controllingu kosztów i implementacji standardu rachunku kosztów dostarczającego informacji o kosztach zasobów, procedur medycznych oraz „rentowności” JGP. Start-up zaprezentowany został w ramach raportu „Top Disruptors in Healthcare 2020”. Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiadała za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowania operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym. Członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ oraz członek Rady GS1 Polska, podmiotu zarządzającego systemem kodów GS1 odpowiedzialnego za wdrażanie automatycznej identyfikacji, kodów kreskowych i elektronicznej wymiany danych. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego). Szkolenia Anny Anders-Szymańskiej to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.
Wykładowca UŁa

mgr Jakub Marczak

Czytaj więcej...

Członek zarządu Perfectus Group sp. z o.o. Certyfikowany trener biznesu od ponad 10 lat związany z doskonaleniem procesów wg Lean Management i Six Sigma. Przeprowadził ponad 1300 godzin szkoleń i projektów doskonalących dla klientów z branży usługowej, produkcyjnej, szpitali i urzędów.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w różnych branżach. Pracował jako Manager ds. Doskonalenia i Lean. Jako ekspert doskonałości operacyjnej uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu – pracując jako coach systemu. Ukończył szkolenie Six Sigma Black Belt. Jako mentor wspierał realizację ponad 80 projektów doskonalących w oparciu o arkusz A3. Obecnie zajmuje się realizacją projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu Lean Management i Six Sigma dla firm produkcyjnych, usługowych i sektora publicznego. Specjalizuje się w działaniach strategicznych na poziomie middle i top management.
Pomysłodawca i współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Współorganizator i wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na WSB w Poznaniu, Lean Management i Lean Services na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Lean Manager Advanced na Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pracował m.in. dla takich firm jak: YES, Top Farms, Armatoora, GSK, MAN Accounting Center, Marmite S.A., Nordea Operations Center, Urząd Miasta Poznania, JMP Flowers, Inline Poland, Bonduelle, York PL.
Wykładowca UŁa

dr Bart Tkaczyk

Czytaj więcej...

Fulbright Scholar (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, USA), jeden z wielokrotnie nagradzanych na świecie Członków Zarządzających amerykańskiej spółki doradczej specjalizującej się w strategicznych transformacjach, Członek Egzekutywny w amerykańskiej Akademii Zarządzania (Dywizje: management consulting, rozwój organizacyjny i zmiany, zachowania organizacyjne i HR), Członek brytyjskiej Akademii Zarządzania, pracuje jako: Konsultant Zarządów (przeszkolony w Birkbeck, University of London w Wielkiej Brytanii–wydział Psychologii Organizacyjnej Birkbeck Uniwersytetu Londyńskiego to wiodące na świecie centrum badań i nauczania psychologii ludzkich zachowań w pracy, który pozostaje w czołówce dziedzin: strategiczny rozwój organizacyjny oraz zachowania organizacyjne), profesjonalny Executive Coach (przeszkolony w Haas School of Business-University of California, Berkeley w USA–Uczelnia Publiczna #1 na świecie), oraz certyfikowany Instruktor MBA nauczania metodą studium przypadku (przeszkolony w Ivey Business School-Western University w Kanadzie–powszechnie uważany za najbardziej prestiżową kanadyjską szkołę biznesu i jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, znany ze swojej nauki metodą przypadków od 1923 roku). Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach z leaderami korporacji i organizacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata, m.in.: AstraZeneca, Bahrain Society for Training & Development, Byblos Bank Group, Central Bank of Oman, Cisco Systems, Dubai Police, Estée Lauder, Fluor, HP, Lotos, Moody’s Analytics, Oracle, Qatar National Bank, Saudi Aramco, Takeda Pharmaceutical Company, UNESCO, Kwatera Główna ONZ i innych. Dr Tkaczyk regularnie publikuje swoje przywództwo myślowe w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, European Financial Review, Global Business and Organizational Excellence, Ivey Business Journal, Leadership Excellence, Routledge, Rutgers Business Review, Strategic Change, Strategic HR Review, Talent Development, World Financial Review. Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz się uczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać.
Wykładowca UŁa

dr Marzena Mazur

Czytaj więcej...

Executive coach, konsultant, psycholog i dziennikarz, prowadząca talk show w Radio TOK FM.
Wykładowca UŁa

dr n. med./MBA Jakub Gierczyński

Czytaj więcej...

Lekarz oraz absolwent MBA. Ekspert z zakresu systemów ochrony zdrowia, HTA, EBM, farmakoekonomiki, VBHC, zarządzania chorobą, analizy decyzyjnej, zarządzania ryzykiem i polityki zdrowotnej. Założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego i Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Członek HTAi, ISPOR oraz IFIC Polska. Autor kilkudziesięciu publikacji (https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Gierczynski). Ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, MBA Ochrona Zdrowia oraz Center of VBHC Uczelni Łazarskiego. Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ekspert Medycznej Racji Stanu. Jest właścicielem i dyrektorem firmy Doradztwo i ekspertyzy (Health and Disease Management Institute) oraz European Health Network.

Wykładowcy MBA w Ochronie Zdrowia
na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Wykładowca SUM

prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, internista i kardiolog, profesor SUM. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończył z wyróżnieniem w 1985 roku, oraz studiów Executive MBA w ramach programu TRIUM, prowadzonego przez uczelnie LSE (Londyn, UK), NYSU (NY, USA) i HEC (Paryż, Francja). Współzałożyciel i długoletni Prezes Zarządu i Przewodniczący RN AHP SA. Współzałożyciel i Przewodniczący RN spółki medycznej Szpitale Polskie SA. Obecnie Prezes Zarządu Inovations 4HV sp z oo.
Dyplom doktora nauk medycznych otrzymał z wyróżnieniem w 1991 roku, doktorem habilitowanym nauk medycznych SUM został w roku 2002. W 2009 roku otrzymał tytuł profesora, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwsze kroki medyczne stawiał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu, kierowanym wówczas przez prof. Stanisława Pasyka i prof. Zbigniewa Religę. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiologii w Polsce (Zabrze, Warszawa) oraz w czasie pobytów w renomowanych klinikach na świecie (Herzzentrum, Bad Krozingen, Niemcy; Royal Brompton Hospital – Wielka Brytania (ESC Fellowship), University of Texas Health and Science Center in San Antonio, Deborah Heart and Lung Center i Browns Mills – USA).
Profesor Paweł Buszman wprowadził do Polski wiele innowacyjnych metod leczenia chorób serca i naczyń z wykorzystaniem technik wewnątrznaczyniowych, w tym m.in. stentów, rotablacji i aterektomii stosowanych w celu leczenia miażdżycy tętnic wieńcowych i obwodowych. Jest pionierem w inwazyjnym leczeniu choroby wieńcowej u pacjentów ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej i w chorobie wielonaczyniowej przy użyciu stentów (programy SOS, FREEDOM, LE MANS, SYNTAX 1 i 2, EXCEL). Współtwórca pierwszego programu interwencyjnego leczenia zawału serca w Polsce, opracował i wdrożył metody przezskórnej rewaskularyzacji u chorych z pozawałowym uszkodzeniami mięśnia sercowego (program ReHeaT), stentowania tętnic szyjnych (program CAPTAS) oraz metod miejscowego podawania leku do ściany tętnicy (pierwszy zabieg miejscowego podania leku antyproliferacyjnego do ściany naczynia wieńcowego). Wdrożył także nowe modele doświadczalne do oceny uszkodzenia poreperfuzyjnego mięśnia sercowego oraz restenozy tętnic wieńcowych w pracowni doświadczalnej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Kostkowicach (dzisiejsze Centrum Badawczo-Rozwojowe). Kieruje zespołami badawczymi wdrażającymi polskie technologie medyczne, m.in. polskie stenty uwalniające leki i stenty biodegradowalne (program Apollo, polską zastawkę przezskórną – program INFLOW).
Rozwinął i wdrożył koncepcję pozaakademickich ośrodków sercowo-naczyniowych dla diagnostyki i leczenia chorych z zawałem serca, rozsianą miażdżycą i niewydolnością serca, zapewniających ciągłą i kompleksową opiekę w oparciu o najnowocześniejsze technologie medyczne. Utworzona przez niego grupa AHP jest największym usługodawcą w zakresie wysokospecjalistycznej medycyny sercowo-naczyniowej w Polsce.
Autor ponad dwustu publikacji, które ukazały się w takich prestiżowych czasopismach medycznych jak Journal of American College of Cardiology, Circulation, Lancet czy The New England Journal of Medicine (łączna liczba cytowań ponad 10 tys., IF ponad 1000, Hirsch Index 39). Koordynator szeregu międzynarodowych i wieloośrodkowych badań nad leczeniem schorzeń sercowo-naczyniowych, kierownik programów sponsorowanych przez NCBIR oraz NCN. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) w latach 1995-2004, sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ZG PTK) w latach 1995-1998 oraz były Przewodniczący katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współzałożyciel i wieloletni członek zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (obecnie AISN) oraz współzałożyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych. Członek wielu międzynarodowych organizacji m.in. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FECC), American College of Cardiology (FACC) oraz The Society of Cardiac Angiography and Interventions (FSCAI).
W roku 1984 otrzymał stypendium i Nagrodę Studencką Ministra Zdrowia Polski. Był także stypendystą szkoleniowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC Clinical Fellowship 1995). Trójkrotny laureat nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 1995, 2009, 2010 m.in. za cykl prac dotyczących interwencji wieńcowych w pniu lewej tętnicy wieńcowej. W roku 1998 został odznaczony przez Ministra Zdrowia medalem za osiągnięcia w medycynie. Laureat głównej nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Sukces”. Zdobywca tytułu Przedsiębiorca Roku 2015 w konkursie organizowanym przez EY oraz tytułu Menedżera Roku nadanego przez Bloomberg’a. Odznaczony złotym krzyżem zasługi oraz medalem zasłużonego dla województwa śląskiego i opolskiego.
Wykładowca SUM

dr hab. n. med. Oskar Kowalski

Czytaj więcej...

prof. SUM, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora SUM w Zakładzie Żywienia Człowieka, Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Ponadto od 2003 r. pełni funkcję Kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Zarządzenie Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pełni funkcję Skarbnika. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest Konsultantem w Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Aktywnie bierze udział w projektach badawczych. Jest laureatem licznych nagród Rektora w zakresie działalności naukowej.
Wykładowca SUM

prof. dr hab. n. med. Krystian WITA

Czytaj więcej...

 • lekarz kardiolog
 • Śląski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii
 • zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach
 • lekarz kierujący Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego GCM
 • wykładowca akademicki
Absolwent Śląskiego Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim ŚAM w Katowicach otrzymał dnia 01.05.1996 r., natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego n. med. w zakresie kardiologii uzyskał na podstawie przedstawionego dorobku naukowego oraz rozprawy w dniu  12 czerwca 2008 r.
Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 24.04.2012 r.
W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Po odbyciu stażu podyplomowego w latach 1986-88 w Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach, pracę zawodową rozpoczął w I Klinice Kardiologii (obecnie I Oddział Kardiologii) w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, gdzie od 2001 do 2017 roku pracował na stanowisku Zastępcy Ordynatora I Kliniki Kardiologii. Od 2010 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie swojej pracy zawodowej i naukowej wielokrotnie brał udział w zagranicznych szkoleniach m.in. Utrecht 1998, Triest 1998, Monachium 2000, Barcelona 2001, Nicea 2002, Ateny 2004, Praga 2005, Florencja 2006, Lyon 2009, Miami 2009.
W 2010 roku został powołany na stanowisko  Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa  Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach,  które piastuje do dnia dzisiejszego.
Do najważniejszych zadań Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa należy między innymi:
 • kierowanie działalnością GCM w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w GCM z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzór nad ustalaniem standardów pracy personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych GCM, a także ustalanie zasad i warunków współdziałania komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania GCM pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym,
 • zapewnienie warunków niezbędnych dla realizacji w GCM zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności prawidłowej realizacji przez GCM Umowy w sprawie udostępnienia Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach oddziałów szpitalnych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; nadzór merytoryczny nad ich realizacją,
 • nadzór nad spełnianiem przez GCM wymagań wobec świadczeniodawców określonych przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, w zakresie: ogólnych warunków udzielania świadczeń, organizacji udzielania świadczeń, zapewnienia realizacji badań oraz personelu medycznego, udział w negocjacjach i renegocjacjach umów na świadczenia zdrowotne; bieżące monitorowanie realizacji zawartych umów,
Główne kierunki zainteresowań naukowych to echokardiografia, szczególnie echokardiografia obciążeniowa oraz perfuzyjna echokardiografia kontrastowa. Ponadto ocena ryzyka nagłej śmierci sercowej, genetyczne uwarunkowania choroby niedokrwiennej serca, pozawałowa przebudowa lewej komory. W ostatnim okresie obszarem zainteresowań stały się nowe techniki echokardiograficznego obrazowania – echokardiografia trójwymiarowa, niedoplerowski pomiar podłużnego i okrężnego odkształcenia lewej komory i lewego przedsionka.
W 2004 roku otrzymał grant naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na realizację projektu badawczego „Znaczenie rokownicze perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej w porównaniu z innymi nieinwazyjnymi wskaźnikami określającymi zagrożenie zgonem sercowym (frakcja wyrzutowa lewej komory, arytmie komorowe, zmienność rytmu serca, późne potencjały, zmienność załamka T) u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyka wieńcową).” Wyniki tych badań były podstawą przygotowania rozprawy habilitacyjnej. Uczestniczył w realizacji następujących projektów badawczych finansowanych przez  KBN/MNiSW: 3 PO5C 041 22 (2002-2004, wykonawca), NN-6-223/04 (2004-2006, wykonawca), NN-6-305/06 (2006-2008, wykonawca). Był głównym wykonawcą i koordynatorem  wieloośrodkowego polskiego  projektu badawczego  VIACRT, którego celem jest ocena wpływu żywotności miokardium na skuteczność terapii resynchronizującej. Jest inicjatorem polskiego wieloośrodkowego projektu badawczego. Wdrożył a następnie rozpropagował jako jeden z pierwszych w Polsce technikę echokardiografii obciążeniowei oraz perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej z zastosowaniem środków kontrastowej drugiej generacji.
Dorobek naukowy W. to 88 publikacji.  Łączny współczynnik oddziaływania  (IF) tego dorobku wynosi 71,2  a punktacja  wg KBN/MNiSW 984  Indeks cytowań mojego dorobku naukowego  wg Science Citation Index wynosi 412. Liczba cytowań 226, liczba prac cytowanych 44, Indeks Hirscha 8.
Promotor 7 prac doktorskich, recenzent 5 rozpraw doktorskich i 4 prac  habilitacyjnych.
Od 1995 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kadencje:2004-2007, 2007-2009, 2009-2011 skarbnik Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa kardiologicznego.
Uczestnik licznych konferencji i paneli dyskusyjnych dotyczących organizacji opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie kardiologii (Forum Rynku Zdrowia, Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress, Europejski Kongres Gospodarczy i inne)
W 2016 roku został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę. W 2017 roku decyzją Jego magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany na  wykładowcę studiów podyplomowych menadżerskich MBA dla Sektora Medycznego.
Wykładowca SUM

dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat

Czytaj więcej...

Naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Fizyk teoretyk z wykształcenia (1984 ukończył Uniwersytet Śląski), doktorat ze sztucznego serca (1996 SUM), habilitacja z robotyki chirurgicznej (2013 SUM), prof.IPS FRK (2016). Od 1984 w Śląskiej Akademii Medycznej, najpierw w Katedrze Biofizyki w Zabrzu, potem (1988) przyjęty do Katedry Kardiochirurgii przez prof. Zbigniewa Religę, gdzie tworzył podstawy projektu polskiego sztucznego serca (razem z inżynierem Romanem Kustoszem). W 2018 r. wrócił do Katedry Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). Współtworzył Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi IPS FRK, którym kierował od 2007 r. do 2019 r. (był zastępca prof. Z.Religi na tym stanowisku od 1998 r.) IPS FRK (www.frk.pl). Obecnie dyrektor kreatywny FRK.
Jest członkiem Rady Naukowej kierunku Fizyka Medyczna na US – dał wykład inauguracyjny na tym kierunku, prowadzi zajęcia i opiekuje się pracami magisterskimi. W SUM od 1999 r. do 2019 r. wykładał jedyny w Polsce przedmiot dla studentów medycyny pt. „Sztuczne narządy”, obecnie – „Podstawy badań naukowych”, od 2018 r. do 2021 r. prowadził dla doktorantów „Robotics in healthcare” oraz „Innowacyjne technologie medyczne”. Znany jest ze wspierania aktywnej, innowacyjnej młodzieży, start-upów itp.. Prowadzone przez niego Koło Naukowe (STN im. prof Zbigniewa Religi) znane jest z promowania nowoczesnej chirurgii i bioinżynierii. Twórca Akademickiego Pasa Startowego Innowacji Medycznej. Członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zaprojektowane przez niego komory wspomagania serca POLVAD ratują od 1993 r. pacjentów. Ekspert w dziedzinie testowania protez serca. Jako pierwszy w kraju wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych. Jest nazywany ojcem robota Robin Heart – pierwszego polskiego i europejskiego robota chirurgicznego, który ma szanse wkrótce na wdrożenie kliniczne. W 2019 r. podpisano umowę sprzedaży licencji firmie Meden Inmed na pierwszego z robotów – robota toru wizyjnego Robin Heart PortVisionAble (PVA). Kolejne roboty czekają na komercjalizację. Pionier robotyki medycznej. Jest założycielem (2010) i prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej (WWW.medicalrobots.eu) oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports (www.medicalrobticsreports.eu). Członek wieloletni European Society for Artificial Organs.
Nawrat jest, twórcą i organizatorem odbywających się cyklicznie od wielu lat konferencji i warsztatów: BioMedTech Silesia (zupełnie nowa koncepcja tematycznej konferencji dla profesjonalistów i hobbystów, dla młodzieży i naukowców, od 2019 r. również Szkoła Wynalazców – Warsztaty dla nauczycieli; od 2021 – konkursu Wynalazca Roku, www.biomedtech.eu, Roboty Medyczne (prawdopodobnie najstarsza cyklicznie odbywająca się konferencja naukowa w tej dziedzinie na świecie), Akademii Budowania Robotów Medycznych, Warsztaty Chirurgiczne (od narzędzi klasycznych do zrobotyzowanych), spotkania twórców sztuk wszelakich związanych zawodowo z medycyną; Konfrontacje WWW.konfrontacje.info. W 2019 r. rozpoczął nową inicjatywę Officyna Naukowa – rodzaj kawiarni naukowej. Wszystkie organizowane spotkania w sumie gromadzą rocznie około tysiąca uczestników. Współautor/autor/redaktor 7 książek i w sumie 20 patentów/wzorów użytkowych, bibliografia liczy ponad 350 pozycji. Granty – w sumie 16 jako kierownik lub podwykonawca, działających zakresie od technologii membranowej, protez serca, protez zastawek serca, wykorzystania metod symulacji i komputerowego planowania operacji do konstrukcji i badań robotów chirurgicznych (w tym 6 projektów europejskich).
Członek rad naukowych wielu konferencji i recenzent, promotor prac magisterskich i doktorskich. Uczestnik wielu paneli dyskusyjnych, recenzent konkursów start-upów, wynalazców, talentów naukowych i popularyzatorskich. Założyciel kilku start-upów. Członek Rady Naukowej projektu u fundacji SANO. Członek Komisji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN.
Wielokrotnie nagradzany m.in. ceni sobie: Nagroda Ministra Zdrowia I stopnia w roku 1993 za wdrożenie do kliniki polskich komór wspomagania serca, Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu technicznego 2007, Laureat wyróżnienia imienia św Kamila – 2008 (nagroda społeczności miasta Zabrze), Hipokrates 2018 (tytuł profesjonalnego jury konkursu Dziennika Zachodniego) a z odznaczeń wymieńmy tylko Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011).
Zbigniew Nawrat to niezwykły wizjoner zaangażowany w kreowanie współczesnej medycyny. Obecnie propaguje ideę, że po dekadzie sukcesów w medycynie tele-informacji czas na tele-akcję, gdzie aktywność człowieka może być realizowana za pomocą robotów. Uznaje, że sztuczne narządy, w tym i sztuczna inteligencja, są działem robotyki medycznej.
Jego motto: Rzeczy naprawdę wielkie robimy z ciekawości. Rzeczy naprawdę ważne – z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi.
Czasem żeglarz, poeta, muzyk. Można go spotkać na różnych scenach grającego wraz ze swoimi byłymi studentami medycyny – tworzą zespół ZAWRATU. W 2017 r. wydał płytę ZAWRATU „Rok dobrego człowieka” (autorski album koncepcyjny) dostępną na Spotify, Amazon,Spotify
Wykładowca SUM

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Czytaj więcej...

Specjalista pediatrii i onkologii/hematologii dziecięcej. Od początku swojej kariery naukowej szczególnie zajmuje się zagadnieniami diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci. W maju 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W latach 1997-1999 pracował w Katedrze Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Od 2000 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM) i w Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. W 2005 r. złożył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Rearanżacje genów immunoglobulin i receptorów limfocytów T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B u dzieci” (wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów), a w 2009 r. uzyskał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych. Od 2009 r. jest Kierownikiem Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM, a od 2010 r. sprawuje funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Woj. Śląskim. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki SUM, a od 1 września 2020 r. sprawuje urząd Rektora SUM. Jest współautorem ponad 300 publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych, które do tej pory uzyskały ponad 6000 cytowań (indeks Hirscha 41). Był głównym badaczem w szeregu badaniach klinicznych z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOPEurope). Jest również członkiem Rady Naukowej czasopisma LEUKEMIA oraz redaktorem naczelnym czasopisma Pediatria Polska.

Wykładowca SUM

Krzysztof Groyecki

Czytaj więcej...

Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net, następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 rokiem a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland. Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013).
Od 1 czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Asseco Poland. Od 29 maja 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software. W dn. 23.04 2021 r. objął funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej.
Wykładowca SUM

dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Jadczyk

Czytaj więcej...

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Jadczyk uzyskał dyplom lekarza w 2012 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). W 2013 rozpoczął realizację programu specjalizacji z kardiologii w III Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego (GCM) w Katowicach, a w 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. Obecnie jest adiunktem naukowo-badawczym w III Katedrze Kardiologii SUM. Od chwili rozpoczęcia pracy zawodowej łączy działalność kliniczną z aktywnością naukową i dydaktyczną. W ramach pracy klinicznej zajmuje się pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Ponadto pracuje jako badacz i lekarz w Międzynarodowym Centrum Kliniczno-Badawczym (International Clinical Research Center, ICRC) Szpitala Uniwersyteckiego u Świętej Anny w Brnie, Czechy.
W 2017 roku ukończył studia doktoranckie, a w 2023 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF >200. Staże zagraniczne: University of Zurich, Center for Computational Medicine in Cardiology Lugano, Cedars-Sinai Medical Center, Cedars-Sinai Accelerator, Technische  Universität  München, Bristol  Heart  Institute,  University  of  Bristol, University  of  Louisville, Agency for Science, Technology and Research Singapore, Imperial College London, United Kingdom, Royal Brompton Hospital London, University of Ireland.
Od 2023 pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds. wdrażania nowych technologii medycznych w GCM. Autor patentów oraz współzałożyciel dwóch start-upów medyczno-technologicznych.
Wykładowca SUM

dr n. med. Anna Skotny

Dr n. med. inż. absolwentka Politechniki Wrocławskiej, kierunek Inżynieria Biomedyczna (dyplom cum laude) oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na którym w 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Współzałożycielka Nestmedic SA – producenta telemedycznego KTG (kardiotokograf do monitorowania tętna płodu), Senior Teaching Assistant na Harvard T.H. Chan School of Public Health, Ekspert w Agencji Badań Medycznych, Współzałożycielka konsultingowej firmy Gratenova. Badania kliniczne to nie tylko jej praca, ale również ogromna pasja, wybiera projekty, w których nie brakuje wyzwań, o innowacyjnym charakterze, ale przede wszystkim takie, w których widzi potencjał do zmiany rzeczywistości osób chorych.
Firma Nestmedic i zaprojektowane przez nią urządzenie zostały docenione na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych (m.in. przez MIT Technology Review, Orange Fab dla Firm Technologicznych, Warsaw International Healthcare Exhibition). W spółce odpowiadała za kluczowe dla marki Pregnabit procesy: projekt, wykonanie, przeprowadzenie badań klinicznych i przygotowanie do wdrożenia na rynek nowego wyrobu medycznego.
W 2018 roku podjęła studia podyplomowe na Harvard T.H. Chan School of Public Health (PPCR – Principal and Practice of Clinical Research Program) i ukończyła je z wyróżnieniem oraz nagrodą naukową dla najlepszego absolwenta w grupie. PPCR to jeden z najbardziej prestiżowych programów na świecie, dotyczący projektowania i nadzorowania badań klinicznych. Prowadzony jest na Harvardzie od 2007 roku, zajęcia odbywają są w formule hybrydowej w ponad 45 ośrodkach zamiejscowych na całym świecie (Niemcy, Japonia, Katar, Brazylia itp.). W 2019 została zaproszona do kadry dydaktycznej programu i od tego czasu z sukcesami (w 2023 roku otrzymała nagrodę „Outstanding Senior Teaching Assistant”) realizuje misję programu, pomagając kształcić leaderów w dziedzinie badań klinicznych na całym świecie.
Prowadzi firmę konsultingową i angażuje się w wiele projektów naukowych, badań klinicznych komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Najchętniej wybiera te, których realizacja pozwoli odmienić los pacjentów w Polsce i otworzyć im drzwi na innowacyjne, nowoczesne terapie ratujące życie. Obecnie pełni rolę Clinical Trial Menagera w niekomercyjnym badaniu klinicznym, zainicjowanym przez Profesora Tomasza Wróbla: „Phase I, Open-label, Single-center, Dose Escalation Study to Assess Safety and Tolerability of anti-CD19 CAR-T Cells in Patients with B-cell non-Hodgkin Lymphomas and Pediatric Patients with B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia”. Liczy na zwiększenie dostępności terapii CAR-T w Polsce.

Organizacja zajęć

Program studiów dostosowany jest dla kadry menadżerskiej sektora ochrony zdrowia.

460 godzin

 • cały program MBA w ochronie zdrowia to min. 460 godzin;
 • zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w godz.9-17;
 • nie więcej niż 40% godzin planowanych w wersji zdalnej;
 • cały program składa się z modułu podstawowego, dyplomowego oraz czterech modułów specjalistycznych (realizacja w kolejności: moduł podstawowy, moduły specjalistyczne, moduł dyplomowy);
 • to Uczestnik programu wybiera uczelnię macierzystą, na jakiej chce realizować moduł podstawowy, moduł dyplomowy oraz moduły specjalistyczne;
 • moduł specjalistyczny – do wyboru cztery ścieżki spośród sześciu proponowanych przez uczelnie partnerskie (np. jeśli wybierze się Uczelnię Łazarskiego jako macierzystą to obowiązkowo należy zrealizować dwa moduły realizowane przez UŁa: Skuteczne przywództwo oraz Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych plus dwa wybrane z GUMED lub SUM);
 • informacja o rozpoczynającym się module przesyłana jest mailowo na miesiąc przed planowanym startem przez opiekuna kierunku;
 • w sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu z opiekunem kierunku: Anna Dubiel-Kwaśniewska, specjalista ds. dydaktycznych, e-mail: a.kwasniewska@lazarski.edu.pl

Wstępny terminarz

Wstępny terminarz – informujemy, że są to wstępne daty zjazdów. Dokładny i pełny harmonogram dostępny będzie na Wirtualnej Uczelni na początku października.

Moduły specjalistyczne realizowane przez Uczelnię Łazarskiego: 

 • Moduł Podstawowy: 12-13.X.24, 26-27.X.24, 16-17.XI.24, 30.XI-01.XII.24, 14-15.XII.24, 11-12.I.25, 25-26.I.25, 08-09.II.25, 22-23.II.25
 • Moduł finansowy (I rok edycja 24_26): 08-09.III.25, 22-23.III.25, 05-06.IV.25, 12-13.IV.25
 • Moduł skuteczne przywództwo (I rok edycja 24_26): 26-27.IV.25, 10-11.V.25, 24-25.V.25, 07-08.VI.25
 • Moduł dyplomowy (kontynuacja):
 • Koordynator UŁa: ckp@lazarski.edu.pl, kom.: 518 017 404

Moduły specjalistyczne realizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny:

 • Prawo medyczne: 14-15.XII.24, 04-05.I.25(z), 25-26.I.25, 08-09.II.25,
 • Jakość, certyfikacja, akredytacja: 26-27.IV.25, 10-11.V.25(z), 24-25.V.25, 07-08.VI.25
 • Koordynator GUMed: mba@gumed.edu.pl, (58) 349 13 45

Moduły specjalistyczne realizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:

 • Zarządzanie innowacjami: badania kliniczne, ocena technologii medycznych i wdrażanie innowacji medycznych: 12-13.X.24, 26-27.X.24(z), 16-17.XI.24, 30.XI-01.XII.24
 • Startupy medyczne i przedsiębiorczość w biznesie medycznym: 22-23.II.25, 08-09.III.25(z), 15-16.III.25, 29-30.III.25
 • Koordynator SUM: mba@sum.edu.pl, (32) 208 36 39, kom.: 514 954 145

Opłaty

Czesne jest jednakowe we wszystkich uczelniach partnerskich. Płatności podzielone są na raty powiązane z realizowanymi modułami kształcenia.

Całość opłat 30 000 zł

Moduł
podstawowy

140 godz.

Realizowany na wybranej uczelni
partnerskiej

7 000 zł

Moduły
specjalistyczne

64 godz. – każdy moduł

Do wyboru 4/6 z możliwością realizacji na innej niż macierzysta uczelnia

4 × 4 000 zł

Moduł
dyplomowy

64 godz.

Realizowany na wybranej uczelni
partnerskiej

7 000 zł

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów rekrutacyjnych
tj. złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie  uczelni macierzystej, w której chce się realizować moduł podstawowy i dyplomowy programu oraz pozytywne przejście rozmowy rekrutacyjnej.

Wymogi rekrutacyjne

 • Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA jest posiadanie dyplomu magisterskiego oraz min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku menadżerskim i rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych).
 • Osoby nieposiadające jeszcze doświadczenia menedżerskiego mogą przystąpić do programu przedkładając list referencyjny od doświadczonego menedżera, który może potwierdzić potencjał menedżerski kandydata. Osoby, które legitymują się dyplomem inżyniera lub licencjata mogą aplikować do programu pod warunkiem posiadania min. 5 letniego doświadczenia menadżerskiego.

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:

 • formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie internetowej CKP UŁa, GUMed, SUM)
 • CV
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia z oryginałem do wglądu)
 • dowód osobisty do okazania w celu potwierdzania zgodności podanych danych
 • podpisana umowa dotycząca warunków płatności za studia w dwóch egzemplarzach

Koordynatorzy
Programu MBA w Ochronie Zdrowia

Koordynator GUMed

Katarzyna Grzejszczak

Koordynator UŁa

Katarzyna Zachariasz

Koordynator SUM

Justyna Skolik

Sekcja kształcenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Don’t wait any longer, take control of your professional life today

akredytacje